AJUDES a la REHABILITACIÓ d’elements comuns dels edificis

11 mayo, 2017

Breu resum i enllaç al DOGV

El passat 6 de maig es va publicar al DOGV l’Ordre 6/2017, de 21 d’abril de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori,per la qual s’aproven les bases reguladores del Programa de foment de larehabilitació edificatòria.

Les ajudes consistiran en un import del 45% del pressupost de les obres.

Quin tipus d’obres es podran subvencionar?

a)     Obres de conservació.

b)     Obres que milloren la qualitat i la sostenibilitat.

c)     Obres que realitzen ajustos en matèria d’accessibilitat.


Qui podrà sol·licitat i rebre les subvencions?

a)     Les comunitats de propietaris.

b)     Les agrupacions de comunitats de propietaris.

c)     Els propietaris únics d’habitatges.

En les obres de conservació (no en les altres) tindran preferència aquelles que afecten a edificis en què almenys el 60% dels propietaris tinguen ingressos ponderats inferiors a 6,5 vegades l’Índex públic de renda d’efectes múltiples (IPREM).

Quins requisits han de complir els edificis per a poder ser objecte del programa?

a)     Edificis de tipologia residencial col·lectiva.

b)     Finalitzats abans de 1981.

c)     Almenys el 70% de la seua superfície construïda sobre rasant tinga ús residencial d’habitatge.

d)     Que almenys el 70% dels habitatges constituïsca el domicili habitual dels seu propietaris o usuaris.


Condicions particulars de les actuacions objecte d’ajudes:

a)      L’edifici ha de disposar de l’Informe d’Avaluació de l’Edifici (IAE.CV), subscrit per persona tècnica competent.

b)      Les actuacions han de disposar de l’acord de la comunitat per a l’execució de les obres.

c)      Quan es tracte d’actuacions per a realitzar els ajustos raonables en matèria d’accessibilitat i/o millorar la qualitat i  la sostenibilitat de l’edifici o edificis que pretenguen acollir-se al programa, aquests han de sumar, com a mínim, huit habitatges o excepcionalment menys quan en l’immoble s’hagen d’escometre simultàniament obres de conservació o quan habiten una o més persones amb discapacitat o majors de 65 anys.

d)      Per a la sol·licitud d’ajudes s’aportarà el projecte de l’actuació a realitzar. Si no es disposa en aqueix moment del projecte de l’actuació s’aportarà una memòria redactada pel tècnic competent que justifique les actuacions a realitzar i aporte un pressupost detallat de les obres desglossat per a cada tipus d’actuació, tal com s’estableix en l’imprés normalitzat Full resum de les actuacions de rehabilitació.

e)      Haurà d’acreditar-se l’inici de les obres, per mitjà de l’imprés corresponent, en un termini màxim de quatre mesos comptadors des de l’endemà de la publicació de la resolució de concessió de l’ajuda en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

f)     Les obres hauran d’estar finalitzades abans del dia 31 de desembre de 2018.

g)      Les obres podran estar iniciades abans de la sol·licitud de les aju- des, sempre que no estiguen iniciades abans de la presentació telemàtica del preceptiu IEE.CV, ni podran estar finalitzades en el moment de la sol·licitud. S’entendrà per data de terminació d’obres la que conste en el certificat final d’obra o la d’expedició de l’última factura de les obres en el cas que no siga necessari aportar projecte.

Compartir:

SOBRE ESTE BLOG

En R22 Arquitectes creemos que nuestro trabajo ayuda a mejorar la casa donde vivimos.

Es por eso que queremos difundir los principios que nos guían y generar simpatías.

En este blog encontrarás noticias de actualidad que te pueden interesar relacionadas con el mundo de la arquitectura: ayudas en vigor, nuevas tecnologías, avances en la construcción, materiales sostenibles y otras ideas para un mundo mejor.

Esperamos que te guste y te ayude a definir tu propio espacio.

¡Ah! y no dudes en contactar con nosotros para cualquier consulta.