L’IVA aplicable a les obres: 10 ó 21%?

12 febrer, 2014

Quan s’aplica l’IVA reduït del 10 per cent a les obres?

Hem observat una certa confusió sobre el tipus d’IVA (general o reduït) aplicable a les obres realitzades en edificis d’habitatges. Tenint en compte que la diferència entre el tipus general (21%) i el reduït (10%) és de l’11% sobre el valor de l’obra realitzada, és una confusió que paga la pena resoldre.   Els fonaments de dret sobre la qüestió estan en aquests Decrets: a) Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo. b) Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Y en aquest enllaç de l’Agència Tributària està explicat i comentat:Agència tributària-Tipo reducido obras vivienda


10%? 21%?
Ràpidament ho resumiríem així : S’aplicarà el 10% a les operacions següents: 1)Les execucions d’obra de renovació y reparació realitzades en edificis o parts dels mateixos destinats a habitatges, quan es donen el següents requisits:

  • Que el destinatari siga persona física, no actue com a empresari o professional y utilitze l’habitatge a què es refereixen les obres per a us particular.
  • Que la construcció o rehabilitació de l’habitatge a que es refereixen les  obres hagen acabat almenys dos anys abans del començament d’aquestes últimes.
  • Que la persona que realitze las obres no aporte materials per a la seua execució o, en el cas de que els aporte, el seu cost no supere el 40 per cent de la base imponible de la operació.

1- Les execucions d’obres, amb o sense aportació de materials, conseqüència de contractes directament formalitzats entre el promotor y el contractista que tinga per objecte la construcció o rehabilitaciód’edificacions o parts de les mateixes destinades principalment a habitatges, inclosos els locals, annexes, garatges, instal·lacions i serveis complementaris situats en ells. Es consideraran destinades principalment a habitatges, les edificacions en les que al menys el 50 por cent de la superfície construïda es destine a dita utilització.

2- Les ventes amb instal·lacions d’armaris de cuina i de bany i d’armaris empotrats  per a les edificacions a que es refereix el número 2 anterior, que siguen realitzades com a conseqüència de contractes directament formalitzats amb el promotor de la construcció o rehabilitació de dites edificacions.

3- Les execucions d’obra, amb o sense aportació de materials, conseqüència de contractes directament formalitzats entre las Comunitats de Propietaris de les edificacions o parts de les mateixes a que es refereix el número 2 anterior i el contractista que tenguen per objecte la construcció de garatges complementaris de dites edificacions, sempre que dites execucions d’obra se realitzen en terrenys o locals que siguen elements comuns de dites Comunitats i el número de places de garatge a adjudicar a cada un dels propietaris no passe de dos unitats.      

 
 
Comparteix:

SOBRE AQUEST BLOG:

A R22 Arquitectes creem que el nostre treball ajuda a millorar la casa en què vivim.

És per això que volem difondre els principis que ens guien i generar simpaties.

En aquest blog trobaràs notícies d’actualitat que et poden interessar relacionades amb el món de l’arquitectura: ajudes en vigor, noves tecnologies, avanços en la construcció, materials sostenibles i d’altres idees per a un món millor.

Esperem que t’agrade i t’ajude a definir el teu propi espai.

Ah! i no dubtes a contactar amb nosaltres per a qualsevol consulta.